גלריה בן עמי

About גלריה בן עמי

גלריית בוטיק הממוקמת במבנה עתיק בלב הסצנה התל אביבית
המציגה סגנונות שונים של אמנות מקורית בתחומי פיסול, ציור וצילום ומחברת בין מגוון זרמיה של החברה הישראלית העכשווית.

,Boutique gallery located in the heart of Tel-Aviv&Jaffa
that hosts original paintings, sculptures, photography and Graffiti art and connects contemporary aspects of the varied Israeli life

גלריית בוטיק המציגה סגנונות שונים של אמנות מקורית בתחומי פיסול, ציור וצילום ומחברת בין מגוון זרמיה של החברה.

החשמל 12
Tel Aviv, Tel Aviv

גלריה בן עמי's previous events