המרכז הרפואי בני ציון

About המרכז הרפואי בני ציון

המרכז הרפואי בני ציון הוא הותיק במוסדות הרפואיים בחיפה. מאז פתיחתו ב-1922 ידע דרך ארוכה והוא מצוי במגמה מתמדת של עליה במספר הפונים אליו, בהתמחויות בהן נודע ברחבי הארץ, בפיתוח שיטות טיפול חדשניות וברמת השירות למטופלים ובני משפחותיהם.

המרכז הרפואי בני ציון מהווה חלק מהפקולטה לרפואה ע"ש ברוך ורות רפפורט בטכניון, ומשמש כבית חולים לימודי לתלמידי הפקולטה. מנהלי מחלקות ורופאים בכירים רבים מלמדים בפקולטה לרפואה וקשורים לפעילות המחקר המתבצעת שם. מחלקות ביה"ח משמשות כמתקני הוראה לסטודנטים לרפואה ושטחי ...

Show the whole text

אליהו גולומב 47
Haifa, Haifa, HaKarmel

המרכז הרפואי בני ציון's previous events