Zadik Gallery - גלריה צדיק

About Zadik Gallery - גלריה צדיק

צדיק היא גלריה לאמנות האפשר.

הרעיון שאמנים יצרו ושאנשים יקנו ויתענגו מיצירותיהם הוא לא מהפכני. במשך השנים הלך הרעיון לאיבוד והאמנות הפכה למנת חלקם של אספנים עשירים הרואים בה מכשיר פיננסי. היופי, האסתטיקה המקוריות והרגש הפכו לעוד קרן השקעות או עוד דרך לבידול סוציאלי. המחירים האמירו, בעלי הגלריות הימרו, האמנים התרפסו והיצירות נשקלו על פי ערכן העתידי.

ייחודה של הגלריה הוא בתפיסתה את האמנות כנגישה ואפשרית לכולם — מחירים סבירים לאמנות טובה. לשם כך צדיק מוותרת על אחוזי תיווך משמעותיים, על חוזים ...

Show the whole text

Shim'on Ha'tsadik 16
Tel Aviv, Tel Aviv

Zadik Gallery - גלריה צדיק's previous events