Mindset-Based Transformation

About Mindset-Based Transformation

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
Chương trình MT:
+ Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN QUAN LY BAN HANG QUOC TE
+ Số tài khoản: 037 100 0404 375
+ Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Định
+ Nội dung chuyển khoản: HO TEN HOC VIEN_KHOA MT

Quỹ Pay it forward:
+ Tên tài khoản: PHAN THI THUY & TRUONG NGUYEN THIEN KIM (ghi theo thứ tự như trên)
+ Số tài khoản: 169 100 006 999 39
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Chiểu TP.HCM
+ Nội dung chuyển khoản: HO TEN_KHOA MT_TEN CT
(Ví dụ: DA ...

Show the whole text

73 Bis Hàm Nghi, quận 1
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Mindset-Based Transformation's previous events