Lu-design

About Lu-design

* Đào tạo Thiết Kế Căn Bản cùng Mr Lu (Graphic Design), thiết kế Web căn bản

* Nhận thiết kế đồ họa (Brand, POSM, Brochure, thiệp mời...)
* Nhận thiết kế Web thương mại điện tử
* Nhận chạy Marketing Campaign
http://bit.ly/2b34WUz

Becoming a Better Designer

11 Hoa Hong, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Lu-design's previous events