Nalaga'at Center - מרכז נא לגעת

About Nalaga'at Center - מרכז נא לגעת

The Nalaga'at Center | Groundbreaking Stage
מרכז "נא לגעת" | במה פורצת גבולות

רציף עליה שניה נמל יפו
Tel Aviv, Ajami

Nalaga'at Center - מרכז נא לגעת's previous events