LIKA - Không Gian Tích Hợp

About LIKA - Không Gian Tích Hợp

Lika là mô hình không gian tích hợp thư viện – café – sách –học tập kỹ năng mềm và hướng nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Sứ mệnh của Lika là giúp cho sinh viên Việt Nam chủ động định hướng lô trình nghề nghiệp đạt đến tương lai tốt đẹp bằng việc cung cấp không gian tích hợp, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm và hướng nghiệp hữu ích.

Lika là mô hình không gian tích hợp thư viện – café – sách –học tập kỹ năng sống và hướng nghiệp dành cho sinh viên đầu tiên tại Việt Nam.

Số 9, Đại học Hà Nội đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ cũ)
Thành Phố Hà Nội, Hà Đông

LIKA - Không Gian Tích Hợp's previous events