Beit Andromeda בית אנדרומדה

About Beit Andromeda בית אנדרומדה

בית אנדרומדה הינו בית לאירועים הממוקם ביפו העתיקה. בתוך החומות, מעל הים, עם תצפית פנוראמית לאורך קו החוף עד הרצליה, ונושק לגני יפו העתיקה.

Mifratz Shlomo 4
Tel Aviv, Tel Aviv

Beit Andromeda בית אנדרומדה's previous events