Ayni - בית למלאכות חיבור

About Ayni - בית למלאכות חיבור


משמעות השם Ayni
Ayni הוא חוק מוסרי במסורות של תרבויות האנדים שבדרום אמריקה. זו אמנות מקודשת של הדדיות - נתינה וקבלה. תרגול יום יומי של תנועה של שיתוף וחלופה ברבדים גשמיים ושאינם גשמיים. המפגש, החיבורים, הקשרים והיחסים האנושיים הם במהות העשייה שלי ומתגלמים בצורות שונות. התמזל מזלי לראות שעובר לו ״חוט שמקשר״ בין העשייה הגשמית לבין הרבדים האחרים שמעסיקים אותי ויצא כך שאני עוסקת במלאכות של חיבורים וקשרים בין סיבים, חוטים וחבלים.
Ayni בסינית זה אוהב.ת אותך.

״Ayni - בית למלאכות חיבור” הוא ...

Show the whole text

harav kuk
Tel Aviv, Tel Aviv

Ayni - בית למלאכות חיבור's previous events