มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

About มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ปรารถกับ อธิบดีกรมอาชีวศึกษาว่า ประเทศไทยยังขาดผู้ประสานงาน ระหว่างวิศวกร และ Skill Labours อีกมาก การผลิตช่างเทคนิคในสมัย พ.ศ. 2500 ต้องใช้ เวลา 6 ปี กล่าวคือ รับนักเรียนจบชั้นมัธยม 3 เรียนต่อวิชาช่างอุตสาหกรรม
3 ปี ได้วุฒิ ปว.ช. แล้วออกทำงานหรือศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอีก 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ส. จึงจะทำหน้าที่ช่างเทคนิคได้

ทำอย่างไร จึงจะได้มาซึ่งผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรและ Skill Labours ในเวลารวดเร็วกว่านั้น ...

Show the whole text

126, Pracha Uthit Road,
Bangkok, Ban Bang Mot, Thung Khru

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี's upcoming events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี's previous events