The LGBT Centre (Mongolia)

About The LGBT Centre (Mongolia)

"ЛГБТ Төв" ТББ нь ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг, гишүүнчлэлгүй, төрийн бус байгууллага мөн. "ЛГБТ Төв" төрийн бус байгууллагын эрхэм зорилго нь Монгол Усын Үндсэн хууль, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал болон Монгол Улсын олон улсын гэрээ, конвенциор баталгаажсан хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, аливаа алагчлалаас ангид байх ардчилсан иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг Монголын нийгэмд төлөвшүүлэх, ийнхүү төлөвшүүлснээр бэлгийн цөөнх болох эрэгтэй, ...

Show the whole text

4th floor, 10/5, Undur Gegeen Zanabazar street, Ulaanbaatar
Ulaanbaatar Hot, Ulan Bator

The LGBT Centre (Mongolia)'s previous events