Erasmus Technical University of Sofia

About Erasmus Technical University of Sofia

Нашата цел е да подпомагаме и насърчаваме студентите и докторантите на ТУ-София да се включат в програма Еразъм.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ в друго висше учебно заведение в чужбина:
- дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие.
- мобилността с цел обучение може да включва и практика.
- обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента.
- мобилността с цел обучение може да ...

Show the whole text

Erasmus Technical University of Sofia's previous events