טוקהאוס - תוכן ועניינים

About טוקהאוס - תוכן ועניינים

טוקהאוס בנמל תל אביב הוא המרכז התל אביבי של סצנת ה"טוק" (TALK) העולמית ובמה לכל מה שמעניין כולל בר ומסעדה עם אוכל רחוב מכל העולם - תפריט של השף אריאל כהן. מקום בילוי שלא מתבייש להיות חכם ולייצר תוכן ועניין, ז'תומרת, שכשישאלו אתכם 'מה בא לכם ליד הבירה?' כנראה יתכוונו להרצאה טובה או למפגש עם אמן ויז'ואל ארט'ס בינלאומי. זה מקום שיעורר בכם תיאבון ולא רק לאוכל נהדר, אלא גם לידע, סקרנות וגירויים אינטלקטואליים.
בטוקהאוס תוכלו להחשף לאירועי תוכן מעוררי השראה מתחום ה"טוק" - בכל חודש יוצעו לקהל אירועים ...

Show the whole text

נמל תל אביב -ביתן 12 יריד המזרח
Tel Aviv, Tel Aviv, Newé Avivim

טוקהאוס - תוכן ועניינים's previous events