Ngan Hac Giay

About Ngan Hac Giay

Là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị và không phân biệt tôn giáo dựa trên cơ sở là sự tình nguyện của các thành viên tham gia, chúng tôi hiểu và cam kết về sự minh bạch rõ ràng;

Với mục tiêu tối cao là chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, NHG đề cao hiệu quả công việc thực hiện;

NHG mong muốn xây dựng một tập thể phát huy tinh thần đồng đội, tạo môi trường quan tâm, chia sẻ ngay trong các TNV của CLB;

NHG luôn tôn trọng sự sáng tạo, sự khác biệt của từng cá ...

Show the whole text

Ngan Hac Giay's previous events