ITEC

About ITEC

Trung Tâm Đào tạo Quốc tế - ITEC được thành lập vào tháng 06/2007 theo quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức và quản lý các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trên thế giới cho cấp Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Hiện tại, Trung tâm ITEC đang đào tạo chương trình Cử nhân Quốc tế - học hoàn toàn tại ...

Show the whole text

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

ITEC's previous events