טיליה מרכז לרפואה משלימה

About טיליה מרכז לרפואה משלימה

טיליה היא קליניקה שיתופית של מטפלים ממקצועות הרפואה המשלימה המעניקים טיפולים לקהל רחב של לקוחות אשר מעוניינים בשיפור אורח חיים הבריא.

אנו בטיליה מספקים מגוון רחב של סוגי טיפולים תוך מתן דגש לפי אופיו של המטופל. אנו מאמינים שתחילת התהליך והשינוי לאורח חיים בריא שהמטופל מעוניין לעבור תלוי בחיבורו האישי למטפל. טיליה עובדת בשיתוף עם מספר רב של מטפלים עצמאים במטרה להתאים למטופל את המלווה הטוב ביותר.

טיליה מעניקה למטפליה בית חם, דואגת למפגשי העשרה וקורסי הכשרה למטפלים. המטפלים של טיליה הם קובצת ...

Show the whole text

סעדיה גאון 24, ז׳בוטינסקי 138
Tel Aviv

טיליה מרכז לרפואה משלימה's upcoming events

טיליה מרכז לרפואה משלימה's previous events