YUNG YiDiSH TLV יונג יידיש תל אביב

About YUNG YiDiSH TLV יונג יידיש תל אביב

“יונג יידיש” היא עמותה שלא למטרות רווח, אשר הוקמה ב-1993 במטרה כפולה: לשמר ולהנחיל את תרבות היידיש המסורתית, ולעודד יצירה מקורית ופעילות תרבותית יידית עכשווית. חברי העמותה ותומכיה רואים ביידיש שפה חיה,
חלק הכרחי של המורשת התרבותית שלנו, שפה בה אפשר לעסוק לא רק מתוך התבוננות לעבר, אלא גם תוך מבט לפנים, אל תרבות ישראלית חדשה, שתעודד את קיומן של מורשות יהודיות שונות כחלק מחיי הרוח של הציבור הישראלי.
לשם כך נאספה קבוצת אנשים צעירים המאמינים ברעיונות אלה על מנת לנסות לממשם. הקבוצה המייסדת היא רב ...

Show the whole text

Levinsky Street 108, (New Central Bus Station), Fifth floor, Studio 5008
Tel Aviv, Tel Aviv

YUNG YiDiSH TLV יונג יידיש תל אביב's previous events