Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế

About Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế

Khóa học kỹ năng sống duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế. Xem thông tin chi tiết và đăng ký tại http://toitaigioibancungthe.vn/

Khóa học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! là khóa học kỹ năng sống duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế và là phiên bản Việt Nam của khóa học kỹ năng sống hàng đầu Châu Á “I Am Gifted” – bản quyền của Adam Khoo Learning Technologies Group tại Singapore.

22b Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế's previous events