Zappa זאפה

About Zappa זאפה

משפחת הזאפה כוללת את מועדוני ההופעות - זאפה ת"א, זאפה הרצליה, זאפה ירושלים, זאפה חיפה, זאפה "אמפי שוני", חברת ההפקות זאן מוסיקה ומחלקת אירועים פרטיים ועסקיים.

זאפה- הדף הרשמי | להזמנות כוכבית 9080 | www.zappa-club.co.il

ראול ולנברג 24
Tel Aviv, Tel Aviv, Ramat HaSharon, Misgav

Zappa זאפה's previous events