Saigon Innovation Hub - Luôn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng KN ĐMST Tp.HCM

About Saigon Innovation Hub - Luôn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng KN ĐMST Tp.HCM

SIHUB là bộ phận hỗ trợ Sở KH&CN Tp.HCM triển khai các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Là nơi tiếp nhận các nguồn lực của Tp.HCM, của Sở Khoa học và Công nghệ, của các tổ chức Quốc tế, của các Doanh nghiệp và các nguồn lực khác; Tổ chức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn lực này hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp.

Saigon Innovation Hub is an organization support for startup & innovation community in Saigon

273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Saigon Innovation Hub - Luôn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng KN ĐMST Tp.HCM's previous events