המגדלור

About המגדלור

המגדלור הוא מקום עצמאי לספרים ותרבות שנמצא פיסית במרכז תל אביב ווירטואלית כאן ובאתר hamigdalor.co.il. המגדלור הוא אתר ובית לאוהבי ספרים ומקום מפגש בו אפשר לשבת, לדפדף, לקרוא, לחשוב ולהחליף מילים. במקום פועלת חנות ספרים ומתנות המחוברת לסביבתה הקרובה, הגיאוגרפית, התרבותית והפוליטית, ובמקביל מעדכנת באופן שוטף במתרחש בעולם הרחב.

פתיחת מקום לספרות הוא מהלך אוצרותי שנועד לברור את המיטב מתוך השפע הקיים. על מדפי המגדלור מוצגים ספרים העוסקים באמנות, פוליטיקה, עיצוב, אקולוגיה, רוח, כמו גם ספרי פרוזה ...

Show the whole text

המגדלור's previous events