35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

สัมมนาวิชาการประจำปี #ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ.2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการทั้งหมดได้ที่ http://wp.me/p2IvQw-4Nu

9.00-9.15 น.
กล่าวเปิดงานโดย
ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.15-10.45 น.
เวทีเสวนา #1 “เติบโต”: ว่าด้วยระบบคุณค่าทางสังคมและสิทธิพลเมือง
ดูรายละเอียดเกี่ยววิทยากรและประเด็นเสวนาได้ที่ http://bit.ly/2crQOPg

อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วริษา สุขกำเนิด ...

Show the whole text

57 attendees (None invited)