ชีวสวนสุนันทาปลูกใจ&พืชพันธ์ุสร้างสรรค์ปัญญาร่วม&บำเพ็ญประโยชน์

ชีวสวนสุนันทาปลูกใจ&พืชพันธ์ุสร้างสรรค์ปัญญาร่วม&บำเพ็ญประโยชน์

✿ เมืองเพชรน้ำท่วม ขอบคุณน้ำใจจากเด็กๆสายวิทย์ ชีววิทยา ราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 50 คน ค่ะ
✿ อำนวยการสายธารน้ำใจ โดย ดร.เอ๋ วชิราภรณ์ พิกุลทอง
✿ Theme: ปลูกใจ ขยะไม่เหวี่ยง & พืชพันธ์ุสร้างสรรค์ปัญญาร่วม
✿ เสริมทัศนคติการจัดการขยะ + สร้างความใฝ่รู้ความหลากหลายพันธุ์พืช
✿ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ใจดีมอบความรู้
✿ ชิมขนมชุมชนบ้านไร่ ต.นายาง (สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 คุณเนาวรัตน์ สริชะ)
✿ ศุกร์ 24 พ.ย.60 ณ ศูนย์ฯทองหทัย ชะอำ (ศพก.อำเภอชะอำ)
✿ ประสานงาน --ทัดทอง พราหมณี ...

Show the whole text

0 attendees (None invited)