Mở cửa chính thức hệ thống "Học lập trình Robot trực tuyến"

Mở cửa chính thức hệ thống "Học lập trình Robot trực tuyến"

Trong kế hoạch 1000 ngày xây dựng và triển khai hệ thống "Học lập trình Robot trực tuyến" chúng tôi sẽ miễn phí 100% học phí toàn bộ khóa học vào ngày mở cửa chính thức này.

2 attendees (None invited)