ทริปอิตาลี Milan Venice Dolomites Tuscany Rome

ทริปอิตาลี Milan Venice Dolomites Tuscany Rome

Day1 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561(Bangkok-Milan)
เวลา 16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Singapore Airlines
เวลา 18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบิน SQ979 รอเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงค์โปร์

Day2 อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2561 (Milan-Venice)
เวลา 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินMXP มัลเปนซา (มิลาน) (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง) อาหารบนเครื่องบิน
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นเดินทางรถไฟเข้าเมือง ...

Show the whole text

5 attendees (None invited)

Venue

Italy