การฆ่าในนามแห่งความดี"?---ความทรงจำแห่งความด้อยพัฒนา-ตรรกะแห่งรัฐฆาต

การฆ่าในนามแห่งความดี"?---ความทรงจำแห่งความด้อยพัฒนา-ตรรกะแห่งรัฐฆาต

“Memory of Underdevelopment: The logic of democide” (ความทรงจำแห่งการด้อยพัฒนา : ตรรกะแห่งรัฐฆาต) โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ Ms.Saren Keang นักวิจัยอิสระชาวกัมพูชาเจ้าของผลงาน Life under the Khmer Rouge : A compilation of stories of the Khmer Rouge’s survivors who are now living in Siem Reap and Kratie (2015) และ คุณไซราม ประกายกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ อาคารเอรกประสงค์1 ...

Show the whole text

35 attendees (152 invited)