Zoppefest

Zoppefest

Menü
Fir déi Erwuessen: 8€ (1x Zopp, 1x Kuch a Kaffi oder Téi)
Fir d‘Kanner: 5€ (1x Zopp a 1x Kuch)
Fir d‘Kanner aus der Bëschcrèche ass d’Zopp a Kuch gratis!

Aus organisatoresche Grënn w.e.gl. umelle bis den 04.10.16:
Tel: 26540556 / FAX: 26543556 / GSM: 661310171

6 attendees (33 invited)

Venue

Bëschcrèche Esch
Rue Jean-Pierre Bausch – au site du “Waldschoul”