Veteran ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

Veteran ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รุ่นอาวุโสอายุ 35 - 44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป

17 attendees (42 invited)

Venue

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร