Offline guild lần 1 vào thứ 7 ngày 25 tháng 7

Offline guild lần 1 vào thứ 7 ngày 25 tháng 7

Offline guild lần 1, anh em nhớ tới đông đủ =)))))))))))))))
nhớ chú ý thời gian

4 attendees (None invited)