CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà ...

Show the whole text

335 attendees (None invited)

Venue

Tư Duy Thịnh Vượng-T.Harv Eker
441/21 Lê Văn Lương