Zoppefest

Zoppefest

Menü (2x Zopp, 1x Kuch an Kaffi):
Fir déi Erwuessen : 9€
Fir d‘Kanner: 5€
Fir d‘Kanner aus der Bëschcrèche ass d’Zopp a Kuch gratis

Animatioun:
Tshirt’enatelier (15€) 13:30 bis 15.30 Auer

Aus organisatoresche Grënn w.e.gl. umelle bis den 20.10.15:
Tel: 26540556 / FAX: 26543556 / GSM: 661310171

13 attendees (29 invited)

Venue

Bëschcrèche Esch
Rue Jean-Pierre Bausch – au site du “Waldschoul”