BẢNG GIÁ ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - BẢO VỆ THỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRƯỚC KHI RA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHẮC CHẮN 100% TỐT NGHIỆP

BẢNG GIÁ ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - BẢO VỆ THỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRƯỚC KHI RA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHẮC CHẮN 100% TỐT NGHIỆP

ÔN TẬP BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Ngày 1: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm
SÀN - CẦU THANG - BỂ NƯỚC

Ngày 2: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm
KHUNG - MÓNG

Ngày 3: Lập hội đồng bảo vệ cho bạn

Mức phí:
. Ngày 1: 850k
. Ngày 2: 850k
. Bạn chỉ đưa vào cuối buổi sau khi đã được hướng dẫn hiểu toàn bộ bài làm

* Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng bạn được kèm riêng 1 cách kỹ càng nhất
(tối đa 3 bạn/1 ngày hướng dẫn)
* Hoàn trả 100% chi phí khi bạn không đậu ...

Show the whole text

6 attendees (None invited)