Bangkok Inclusive RUN 2017

Bangkok Inclusive RUN 2017

Bangkok Inclusive RUN 2017

วัตถุประสงค์ของงานวิ่งการกุศล คือ
1.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม โดยกิจกรรมกีฬา
2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ โดยการออกกำลังกาย

ที่มา https://www.facebook.com/BangkokInclu...

รวบรวมข้อมูลโดย เพจ ชีวิตใหม่ : Acticities Sports ...

Show the whole text

19 attendees (None invited)